ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਓਪਰੇਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ।

ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਇੱਕ ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਫ਼ੋਨ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰੋ।