Nếu bạn không nói được tiếng Anh

Chúng tôi có thể cung cấp thông tin bằng ngôn ngữ của bạn.

Chúng tôi có thể cung cấp thông tin bằng ngôn ngữ của bạn.

Gọi cho chúng tôi và khi tổng đài viên bắt máy, vui lòng cho biết ngôn ngữ của bạn ('Vietnamese').

Giữ máy và chúng tôi sẽ tìm thông dịch viên tham gia cuộc gọi.

Đừng cúp máy trong khi chờ thông dịch viên.