Kung hindi ka marunong magsalita ng Ingles

Maaari kaming magbigay ng impormasyon sa inyong wika.

Maaari kaming magbigay ng impormasyon sa inyong wika.

Tawagan mo kami at kapag sumagot na ang opereytor, sabihin mo ang wika na iyong ginagamit.

Manatili ka sa linya at kukuha kami ng interpreter para sumali sa tawag.

Huwag mong putulin ang tawag habang ikaw ay ikinokonekta.