Kapau ‘oku ‘ikai ke ke lea Faka-Pilitānia

‘E lava ke mau ‘oatu ha fakamatala ‘i ho‘o lea fakafonuá.

‘E lava ke mau ‘oatu ha fakamatala ‘i ho‘o lea fakafonuá.

Telefoni mai kiate kimautolu pea ‘i hono tali atu ‘e he tokotaha tali telefoní, lea mai ‘aki ‘a e lea fakafonua ‘okú ke lea‘akí.

Talitali ‘i he lainí pea te mau ‘omai ha tokotaha fakatonu lea ke kau atu ‘i he talanoa telefoní.

‘Oua te ke tāpuni‘i ‘a e telefoní lolotonga 'oku fakafehokotaki koé.